banner
Hem Älvdalska Slaviska språk Fågelnamn

Förteckning över det jag publicerat om (och på) älvdalska

Böcker

  Liten älvdalsk-svensk och svensk-älvdalsk ordbok. Älvdalen 1986.

  Juanneswaundsjilą. Johannesevangeliet på älvdalska i översättning av Lars Steensland. Uppsala 1989.

  Älvdalska växtnamn förr och nu (= Skrifter utgivna genom Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A:25). Uppsala 1994.

  Fågelnamn och fågelliv i Älvdalen med omnejd (= Studia Ethnobiologica 3). Uppsala 1999. – Fler älvdalska fågelnamn med kommentarer finns nu på hemsidan.

  Liten älvdalsk-svensk och svensk-älvdalsk ordbok. 2:a utökade uppl. Älvdalen 2006.

  War åvå dier ferid? Älvdalska namn på orter utanför Älvdalen med kulturhistoriska kommentarer. (= Namn och samhälle 18). Uppsala 2006.

  Material till en älvdalsk ordbok, svenska-älvdalska, älvdalska-svenska. Älvdalen 2010. [Rättelser och tillägg se här.]

Markuswaundşilą. Markusevangeliet översatt till älvdalska med inslag av olika bymål samt kommentarer. Lund 2013.

Lukaswaundşilą. Lukasevangeliet översatt till älvdalska. Lund 2015.

Artiklar och föredrag

  Hur skriver man älvdalsmål? Skansvakten 67, 1982, s 9–11.

  Mer om Älvdalens fåglar. Skansvakten 67, 1982, s 49.

  Ulum byt byttum? Ett inlägg om älvdalsmålets stavning. Skansvakten 68, 1983, s 33–35.

  Uppsalaforskare hävdar: Älvdalskan är ett språk. Bör in i undervisningen. Mora Tidning 6.2.84, s. 12. 

  Älvdalskan håller stånd mot rikssvenskan... Mora Tidning 27.2.84, s 12.

  Är älvdalska skrivregler verkligen nödvändiga? Mora Tidning 25.4.84, s 18.

  Varifrån kommer älvdalskan – och vart är den på väg? Skansvakten 69, 1984, s 23–25.

    Se även http://www.ulumdalska.se/alvdalskan/varifran-kommer-alvdalskan/

  Apostrofer och björnar. Fortsatt diskussion av älvdalsmålets stavning. Skansvakten 69, 1984, s 27.

  Så kan man stava älvdalska. Mora Tidning 3.8.84, s 9.

  Älvdalingarna – en bortglömd minoritet. Met. Tidskrift för Tornedalen och Malmfälten. Nr 1/1986, 

    s 26–27. 

• Är älvdalskan ett språk eller en dialekt – och vad spelar det egentligen för roll? [Ursprungligen ett föredrag, hållet vid Kungl Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens diskussionsdag "Behövs 'småspråken'?" den 22 nov 1983.] Acta Universitatis Stockholmiensis, Studier i modern språkvetenskap, vol 9, 1990, s 216–222.

  Estdritbljomm og pipskaptbuosk – om älvdalska växtnamn. Trollius. Dalarnas botaniska tidskrift. No 18, December 1995, s 21–26.

  Älvdalska. [i] Vamling, K., Svantesson, J.-O. (red.): Världens språk – en typologisk och geografisk översikt. Institutionen för lingvistik. Lunds universitet. [Lund 2000], s 361–375.

  Varifrån kommer de älvdalska orden? Ulum dalska. Nr 23, maj 2003, s 3–5.

  War åvå dier ferid? Älvdalska namn på orter utanför Älvdalen – problem och glädjeämnen. www.nordiska.uu.se/arkiv/konferenser/alvdalska/konferensrapport.htm

  Varifrån kommer de älvdalska orden? Del II. Ulum dalska. Nr 30, nov. 2006, s 5–7.

  Varifrån kommer de älvdalska orden? Del III. Ulum dalska:s tidning. Nr 33, maj 2008,

s 8–9.

  Ukað eð byrdes iess’n. Ulum dalskas hemsida. September 2008. http://www.ulumdalska.se/kontributorer/lars-steensland/

  Ny större ordbok på väg. Dalskum Nr 37, 2010, s 5.

  100 år sedan Levander – och sedan? Skansvakten Nr 95, 2010, s 3–5.

•  Rumpessę i dşiettşikkum – Frågor och svar om bokstaven ş. Dalskum Nr 38, 2010, s 10.

•  Parasitisk (oetymologisk) nasalering i älvdalskan. Rapport från Oðer råðstemną um övdalskų / Andra konferensen om älvdalska, 2011, s 116–126. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:431171

•  Johan Eenbergs Kort berättelse om dalska språkets egenskaper 1702 (JE-1702). Textutgåva med läsarter och kommentarer. [Bilaga till ovannämnda konferensrapport, 2011, s 15–46] http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:431172

• Fader Vår på älvdalska. Dalskum Nr 40, nov. 2011, s 10.

• Anteckningar från morfologins källarhål. Några iakttagelser om sekundär vokativ i älvdalskan och ryskan. Med blicken österut. Hyllningsskrift till Per-Arne Bodin (= Stockholm Slavic Papers 23). Stockholms universitet 2014, s 349–359.

• Is there a vocative case in the Övdalian langugare? Some observations on forms of adress in Övdalian. [i] Bentzen, Kristine, Henrik Rosenkvist and Janne Bondi Johannessen (eds.). 2015. Studies in Övdalian Morphology and Syntax – new research on a lesser-known Scandinavian language. Amsterdam: John Benjamins.– Kan nedladdas från: http://www.jbe-platform.com/content/books/9789027269133


e-post: lars.steensland@telia.com

Denna sida senast uppdaterad: 20 nov 2015
cemark